ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden  file_pdf

1 DEFINITIES
1.1 Opdrachtnemer: ADK Juridisch Advies & Mediation, is een eenmanszaak, kantoorhoudende aan het Zuiderplein 39, 8911 AP Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 63192144.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee ADK Juridisch Advies & Mediation een Overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht: de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen dienstlevering.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst tot opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en artikel 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn hiervan uitdrukkelijk uitgesloten.
1.5 Diensten: werkzaamheden van juridische aard inclusief presentaties, trainingen alsmede mediation betreffende juridische geschillen.
1.6 Offerte: document waarin ADK Juridisch Advies & Mediation aangeeft waaruit de uit te voeren Opdracht bestaat en welke betaling Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is.
1.7 Schriftelijk: als schriftelijke communicatie wordt ook de communicatie langs elektronische weg aangemerkt.
1.8 In Company Cursus: een cursus gegeven aan mensen behorende tot dezelfde organisatie.
1.9 Algemene Training: een cursus waarvoor individueel wordt ingeschreven.
1.10 Inschrijfformulier Trainingen: document waarmee Opdrachtgever zich langs elektronische weg inschrijft voor een Algemene Training.

2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht, eventuele aanvullende- of vervolgopdrachten, de uitvoering van Diensten, Offertes, Urenbundel alsmede alle Diensten waarbij door ADK Juridisch Advies & Mediation voor de uitvoering van de Opdracht derden moeten worden ingeschakeld.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden kan alleen afgeweken worden indien Opdrachtgever en ADK Juridisch Advies & Mediation dit Schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Met dien verstande dat ADK Juridisch Advies & Mediation het recht heeft om voorwaarden die van ondergeschikt belang zijn te wijzigen of aan te vullen zonder dat ADK Juridisch Advies & Mediation Opdrachtgever hiervan in kennis hoeft te stellen. Van veranderingen die niet van ondergeschikt belang zijn, wordt Opdrachtgever door ADK Juridisch Advies & Mediation Schriftelijk in kennis gesteld.
2.4 Indien ADK Juridisch Advies & Mediation stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden toestaat, doet dit geen afbreuk aan haar recht om alsnog strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.
2.5 Wanneer deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst bepalingen bevat die onderling strijdig zijn, gelden de in de Overeenkomst opgenomen bedingen.
2.6 In het geval één of meerdere van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd gelden.

3 ORIËNTEREND GESPREK
3.1 Een oriënterend gesprek betreffende een potentiële Opdracht is gratis en vrijblijvend, onder voorwaarde dat dit niet langer dan 45 (vijfenveertig) minuten duurt. Indien tijdens het gesprek reeds juridisch advies wordt gegeven, kan ADK Juridisch Advies & Mediation hiervoor kosten op grond van haar uurtarief in berekening brengen. Voor een oriënterend gesprek dat langer duurt dan 45 (vijfenveertig) minuten kan ADK Juridisch Advies & Mediation op grond van haar uurtarief kosten in berekening brengen. Kosten worden berekend per tijdseenheid van 10 (tien) minuten.
3.2 Een oriënterend gesprek betreffende een In Company Cursus is gratis en vrijblijvend.

4 OFFERTE
4.1 Een Offerte is gratis en vrijblijvend voor Opdrachtgever.
4.2 Een Offerte is geldig tot en met 30 (dertig) kalenderdagen na de datum op de Offerte.
4.3 Indien in de Offerte een datum voor het uitvoeren van de Opdracht staat vermeld, is ADK Juridisch Advies & Mediation niet gehouden deze na te komen als Opdrachtgever de Offerte niet binnen 7 (zeven) kalenderdagen na datum van uitgifte van de Offerte Schriftelijk heeft aanvaard en/of er zich omstandigheden voordoen zodat redelijkerwijs niet van ADK Juridisch Advies & Mediation verwacht kan worden dat ADK Juridisch Advies & Mediation tot uitvoering van de Opdracht op de in de Offerte genoemde datum gehouden is.

5 AANVAARDING OPDRACHT
5.1 De Opdracht wordt door Opdrachtgever Schriftelijk aan ADK Juridisch Advies & Mediation verleent.
5.2 De Overeenkomst komt pas tot stand nadat ADK Juridisch Advies & Mediation deze Schriftelijk heeft aanvaard of wanneer ADK Juridisch Advies & Mediation uit een gedraging of gedragingen van Opdrachtgever redelijkerwijs mocht opmaken dat Opdrachtgever met de Opdracht instemde.
5.3 Iedere aanvaarding c.q. bevestiging van de Opdracht door ADK Juridisch Advies & Mediation wordt geacht hetgeen tussen partijen is overeengekomen juist weer te geven, tenzij Opdrachtgever binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de bevestigingsdatum van de Opdracht Schriftelijk en gemotiveerd daartegen bezwaar heeft aangetekend.

6 UITVOERING OPDRACHT
6.1 Bij de uitvoering van de Opdracht handelt ADK Juridisch Advies & Mediation zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend jurist.
6.2 ADK Juridisch Advies & Mediation spant zich in om hetgeen te bereiken dat met de Opdracht wordt beoogd, maar garandeert niet dat het door Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt.
6.3 ADK Juridisch Advies & Mediation informeert Opdrachtgever over de stand van zaken betreffende de uitvoering van de Opdracht en de daaraan verbonden kosten.
6.4 Opdrachtgever verschaft alle informatie en gegevens die noodzakelijk zijn voor ADK Juridisch Advies & Mediation om de Opdracht uit te kunnen voeren tijdig en volledig aan ADK Juridisch Advies & Mediation. Indien de noodzakelijke gegevens die voor de uitvoering van de Opdracht door ADK Juridisch Advies & Mediation benodigd worden niet op tijd en/of onvolledig door Opdrachtgever aan ADK Juridisch Advies & Mediation worden verschaft, behoudt ADK Juridisch Advies & Mediation zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat de gegevens zijn verstrekt en/of kosten in berekening te brengen voor het (meer)werk om deze gegevens alsnog van Opdrachtgever te ontvangen.
6.5 Opdrachtgever verschaft de benodigde gegevens en informatie in de vorm en op de wijze zoals door ADK Juridisch Advies & Mediation aangegeven. Eventuele (meer)kosten omdat Opdrachtgever de gegevens en informatie niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
6.6 Opdrachtgever is gehouden ADK Juridisch Advies & Mediation onverwijld in kennis te stellen van feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
6.7 Indien Opdrachtgever een wijziging in de Opdracht aanbrengt en deze wijziging een verhoging van de kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan Opdrachtgever te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven.
6.8 Indien een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft ADK Juridisch Advies & Mediation het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Ingeval dit tot (meer) kosten leidt, wordt hierover eerst met Opdrachtgever overlegd. ADK Juridisch Advies & Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
6.9 De door ADK Juridisch Advies & Mediation aangegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden voltooid zullen zijn, zijn altijd bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijnen worden aangemerkt, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
6.10 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt of tussentijds opzegt, is ADK Juridisch Advies & Mediation niet gehouden om enig tot dan toe vervaardigde geschriften, inclusief conceptadviezen, aan Opdrachtgever te verstrekken.

7 GEHEIMHOUDING
7.1 Informatie die is vertrekt voor, tijdens of na uitvoering van de Opdracht en die is aangeduid als vertrouwelijk of waarvan ADK Juridisch Advies & Mediation dan wel Opdrachtgever weet of vermoed dat deze redelijkerwijs vertrouwelijk van aard is, wordt vertrouwelijk behandeld.
7.2 De inhoud van de Offerte wordt door Opdrachtgever als vertrouwelijk behandeld.
7.3 Ieder verplichting tot vertrouwelijk valt weg, indien ADK Juridisch Advies & Mediation of Opdrachtgever verplicht is tot het verschaffen van informatie op grond van een wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak dan wel als dit noodzakelijk is voor het voeren van een gerechtelijke procedure of als dit noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen ADK Juridisch Advies & Mediation en Opdrachtgever.

8 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1 Op de door ADK Juridisch Advies & Mediation vervaardigde materialen ten behoeve van de Opdracht rusten intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht. De materialen, waaronder (concept)adviezen, privacyverklaringen, algemene voorwaarden, overeenkomsten van opdracht, disclaimers, rapportages, cursusmateriaal, brochures, presentaties en Offertes alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, die door ADK Juridisch Advies & Mediation aan Opdrachtgever zijn geleverd, mogen door Opdrachtgever alleen voor het overeengekomen doel worden gebruikt. Het is Opdrachtgever, behoudens Schriftelijke toestemming van ADK Juridisch Advies & Mediation, uitdrukkelijk verboden om de ter beschikking gestelde materialen te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
8.2 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever komt ADK Juridisch Advies & Mediation een vergoeding toe van ten minste 50% (vijftig procent) van het tarief dat voor het geleverde materiaal of materialen verschuldigd is, onder handhaving van het recht van ADK Juridisch Advies & Mediation op vergoeding van overig geleden schade.

9 BETALING
9.1 Ter facturering van het verschuldigde bedrag voor de uit te voeren of uitgevoerde Diensten stuurt ADK Juridisch Advies & Mediation een elektronische factuur aan Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat met het ontvangen van een elektronische factuur akkoord.
9.2 Voor bepaalde Diensten zoals Algemene Trainingen wordt door ADK Juridisch Advies & Mediation vooruitbetaling van het gehele verschuldigde bedrag door Opdrachtgever verlangt. In andere gevallen mag ADK Juridisch Advies & Mediation een deel van het verschuldigde bedrag als voorschot in berekening brengen.
9.3 Betaling van de factuur door Opdrachtgever aan ADK Juridisch Advies & Mediation dient binnen 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum te geschieden. Indien het verschuldigde bedrag niet op de in de factuur aangegeven datum op de bankrekening van ADK Juridisch Advies & Mediation is bijgeschreven, hoeft ADK Juridisch Advies & Mediation niet met de levering van Diensten te beginnen of mag ADK Juridisch Advies & Mediation de levering van Diensten opschorten. Met dien verstanden dat indien het uitblijven van betaling door Opdrachtgever gevolgen heeft voor een overeengekomen levertermijn of levertermijnen, dit voor rekening en risico van Opdrachtgever komt.
9.4 Indien Opdrachtgever de betaling niet binnen de in artikel 9.3 omschreven betalingstermijn aan ADK Juridisch Advies & Mediation voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en hoeft ADK Juridisch Advies & Mediation aan Opdrachtgever geen ingebrekestelling te verzenden, tenzij Opdrachtgever een consument is. In laatstgenoemde geval wordt eenmalig een aanmaning verzonden. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag gerekend vanaf de eerste dag na afloop van de betalingstermijn alsmede de betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten. Het minimum te betalen bedrag aan buitengerechtelijke (incasso)kosten door Opdrachtgever is € 40,- (veertig euro).
9.5 Indien Opdrachtgever overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, ontbonden wordt, in staat van liquidatie treedt dan wel als er beslag op de vermogensbestanden van Opdrachtgever wordt gelegd, zijn de vorderingen van ADK Juridisch Advies & Mediation onmiddellijk opeisbaar.
9.6 ADK Juridisch Advies & Mediation is gerechtigd om het hele bedrag dat in de door Opdrachtgever aanvaarde Offerte vermeld staat in rekening te brengen als Opdrachtgever de Opdracht na aanvaarding geheel of gedeeltelijk annuleert.

10 IN COMPANY CURSUS
10.1 Op een In Company Cursus zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.
10.2 Voor een In Company Cursus wordt door ADK Juridisch Advies & Mediation een specifieke Offerte gemaakt. In de Offerte staat de prijs en een globale inhoud van de cursus. De Offerte wordt binnen 14 (veertien) kalenderdagen na het eerste gesprek Schriftelijk aan de potentiële Opdrachtgever gestuurd. De Offerte is 21 (eenentwintig) kalenderdagen geldig. Opdrachtgever bevestigt Schriftelijk het akkoord met de Offerte. Het ontvangst van het akkoord wordt door ADK Juridisch Advies & Mediation Schriftelijk bevestigd. Indien nodig worden hierna nog nadere afspraken over de inhoud van de cursus gemaakt. Met dien verstande dat specifieke behoeftes van Opdrachtgever betreffende de inhoud van de cursus tenminste 14 (veertien) kalenderdagen voor de afgesproken cursusdatum aan ADK Juridisch Advies & Mediation bekend zijn gemaakt.
10.3 Opdrachtgever draagt zorg voor (i) een geschikt vertrek, (ii) de aanwezigheid en werkende toestand van de noodzakelijke technische hulpmiddelen zoals een beamer, scherm en internetverbinding, en (iii) de verschaffing van verversingen en een eventuele maaltijd.
10.4 Het maximum aantal cursisten is 15 (vijftien). Indien meer cursisten deelnemen, past ADK Juridisch Advies & Mediation de prijs aan.
10.5 Indien Opdrachtgever een certificaat van bijwoning voor de cursisten wil ontvangen, dient Opdrachtgever uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen voor aanvang van de cursus aan ADK Juridisch Advies & Mediation een lijst met de volle voor- en achternamen van de cursisten te verschaffen, bij gebreke hiervan kan ADK Juridisch Advies & Mediation weigeren om certificaten te verstrekken.
10.6 Opdrachtgever betaald ADK Juridisch Advies & Mediation 30% (dertig procent) van het verschuldigde bedrag voor aanvang van de training, terwijl het resterende bedrag uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen na afloop van de cursus op de bankrekening van ADK Juridisch Advies & Mediation dient te zijn overgemaakt. Indien de In Company Cursus uit dagdelen bestaat die over een bepaalde tijdsperiode zijn verspreid, dient Opdrachtgever na afloop van het eerste gedeelte van de In Company Cursus het volle cursusbedrag aan ADK Juridisch Advies & Mediation te voldoen.
10.7 Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de Offerte en ADK Juridisch Advies & Mediation heeft deze Schriftelijk bevestigd, kan Opdrachtgever de cursus niet meer kosteloos annuleren en is ADK Juridisch Advies & Mediation gerechtigd het volle cursusgeld in rekening te brengen. Ook dient Opdrachtgever aan ADK Juridisch Advies & Mediation eventueel gemaakte kosten in verband met bijvoorbeeld het annuleren van een hotelboeking te vergoeden.
10.8 Opdrachtgever is gerechtigd om de cursusdatum te verzetten, in dit geval is Opdrachtgever verplicht aan ADK Juridisch Advies & Mediation eventueel gemaakte annuleringskosten zoals een hotelboeking te vergoeden.

11 ALGEMENE TRAINING
11.1 Op een Algemene Training zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.
11.2 Aanmelding dient elektronisch te geschieden middels het Inschrijfformulier Training.
11.3 De inschrijving is pas definitief als het Inschrijfformulier Training door ADK Juridisch Advies & Mediation Schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd aan Opdrachtgever alsmede de cursusgelden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op de bankrekening van ADK Juridisch Advies & Mediation zijn bijgeschreven.
11.4 Annulering van de Algemene Training door Opdrachtgever is uitsluitend Schriftelijk mogelijk.
11.5 Opdrachtgever is tot 21 (eenentwintig) kalenderdagen voor aanvangsdatum van de Algemene Training gerechtigd op kosteloze annulering. Het reeds aan Opdrachtnemer betaalde cursusgeld wordt door Opdrachtnemer binnen 7 (zeven) werkdagen teruggestort op de bankrekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de Algemene Training binnen 21 (eenentwintig) kalenderdagen van aanvangsdatum van de training annuleert, vindt geen teruggave van het aan Opdrachtnemer betaald cursusgeld incl. BTW plaats. Opdrachtgever is gerechtigd om een plaatsvervanger aan te wijzen om de cursusplaats in te nemen. In dit geval blijft de oorspronkelijke Opdrachtgever het cursusgeld verschuldigd. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer tijdig Schriftelijk in te lichten omtrent het aanwijzen van een plaatsvervanger.
11.6 Bij bijna iedere Algemene Training geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan Schriftelijk bericht. Indien het maximaal aantal cursisten is bereikt of de aanmelding Opdrachtnemer na sluitingsdatum heeft bereikt, biedt Opdrachtnemer aan de potentiële Opdrachtgever de gelegenheid om bij uitval van een cursist alsnog aan de cursus te kunnen deelnemen.
11.7 Opdrachtnemer is gerechtigd om de data, tijden en/of de locatie van de training te wijzigen. Hiervan wordt Opdrachtgever uiterlijk 7 (zeven) kalenderdagen voor aanvang van de cursus in kennis gesteld. Indien de aangebrachte aanpassingen Opdrachtgever niet passen, kan de Algemene Training kosteloos worden geannuleerd.
11.8 Indien blijkt dat voor een bepaalde Algemene Training onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, is Opdrachtnemer gerechtigd om de cursus te annuleren. Hieromtrent ontvangt Opdrachtgever tijdig bericht. Het reeds aan Opdrachtnemer betaalde cursusgeld wordt binnen 7 (zeven) werkdagen teruggestort op de bankrekening van Opdrachtgever.
11.9 Opdrachtgever dan wel de plaatsvervanger van Opdrachtgever ontvangt een certificaat van deelname.

12 KLACHTEN
12.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de Opdracht en/of gefactureerde bedragen dienen uiterlijk binnen tien kalenderdagen na de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden of de factuurdatum Schriftelijk aan ADK Juridisch Advies & Mediation te worden voorgelegd.
12.2 Ingediende klachten schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

13 AANSPRAKELIJKHEID
13.1 ADK Juridisch Advies & Mediation is alleen aansprakelijk jegens Opdrachtgever (i) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht en dan uitsluitend voor vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (ii) in het geval van een toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of letsel aan een persoon is toegebracht.
13.2 De aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit dan wel in verband staat met de Opdracht is beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtgever voor de Opdracht aan ADK Juridisch Advies heeft betaald en/of verschuldigd is ter zake van de Opdracht.
13.3 Slechts indien Opdrachtgever ADK Juridisch Advies & Mediation onverwijld Schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, en ADK Juridisch Advies & Mediation ook na verloop van die termijn in de nakoming van de Opdracht te kort blijft schieten, ontstaat de aansprakelijkheid van ADK Juridisch Advies & Mediation wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Opdracht.
13.4 ADK Juridisch Advies & Mediation is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke bezittingen van Opdrachtgever gedurende trainingen of (potentiële) opdrachtgevers tijdens bezoek aan ons kantoor.
13.5 De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 13.1 tot en met 13.4 geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ADK Juridisch Advies & Mediation.
13.6 ADK Juridisch Advies & Mediation aanvaart geen aansprakelijkheid indien zij niet of niet tijdig kan presteren als gevolg van overmacht.

14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en ADK Juridisch Advies & Mediation is onderworpen aan het Nederlands recht.
14.2 Opdrachtgever en ADK Juridisch Advies & Mediation zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
14.3 Indien er geen minnelijke schikking tussen Opdrachtgever en ADK Juridisch Advies & Mediation is bereikt dan worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij Opdrachtgever een consument is en de bevoegde rechtbank ingevolge de wet een andere is.

(Versie 2019)