JURIDISCH ADVIES

 JURIDISCH ADVIES

Wij geven juridisch advies over onder andere:

  • De verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens: AVG en sectorspecifieke wetgeving zoals de Wmo, Wlz en de behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • De uitvoering van onder andere de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg,  de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) en de toekomstige Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en dwang, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
  • De wet en regelgeving betreffende het gebruik van IT in de zorg. Bijvoorbeeld software als een medisch hulpmiddel en domotica;
  • Gebruik van sociale media op het werk;
  • Bring your own device (BOYD);
  • Juridische vragen betreffende de bevoegdheden en verplichtingen van curators, mentors en bewindvoerders (de Wet curatele, de Wet mentorschap en de Wet bewindvoering) én de samenwerking van curators en mentors met zorgverleners
  • Cliënten/patiëntenrechten bijvoorbeeld het recht op informatie, het klachtrecht, de rol van de cliëntondersteuner/vertrouwenspersoon en de rol van de cliëntenraad;
  • Het opstellen/checken van o.a. algemene voorwaarden, behandelingsovereenkomsten, disclaimers, privacyverklaringen,  verwerkersovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht (dienstverleningsovereenkomsten).

TrainingenMediation

Contact