MEDIATION

M E D I A T I O N

Wat wilt u voor het conflict in de plaats?

file_pdf Download

ADK Juridisch Advies & Mediation treedt op als mediator in geschillen
in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld een geschil tussen
een patiënt/cliënt en een hulpverlener.

Voordelen?

Mediation is over het algemeen een snellere, goedkopere en effectievere wijze
van geschilbeslechting dan een tuchtrechtprocedure of een civiele rechtszaak.
Daarnaast kent een rechtszaak een winnaar en verliezer, terwijl een succesvolle mediation alleen winnaars kent.

Wat?

Mediation is een proces waar twee of meerdere partijen aan
een onpartijdige en onafhankelijke persoon, de mediator, de opdracht geven
om hen bij te staan in het oplossen van een bepaald conflict.

Werkwijze?

ADK Juridisch Advies & Mediation werkt volgens het zogenoemde
Oplossingsgerichte Mediation model.
Dit houdt in, kort gezegd, dat de mediator de betrokkenen faciliteert om
(1) tot een gemeenschappelijk positief geformuleerde uitkomst van het geschil te komen, en (2) stappen te ondernemen om het gemeenschappelijk geformuleerde doel te bereiken.

De mediator geeft dus geen (juridisch)advies aan de betrokkenen,
bedenkt geen oplossingen voor de betrokkenen en
neemt geen beslissingen namens de betrokkenen.

Voorwaarden?

Oplossingsgerichte mediation vraagt een actieve samenwerking van alle betrokkenen.
Dit houdt in dat u en de andere betrokkene(n) bereid zijn om
met elkaar te praten én tot een gemeenschappelijke doelformulering te komen.

Indien de betrokkenen geen gemeenschappelijk doel kunnen formuleren dan
bestaat er geen basis voor mediation.
In dat geval zal de mediator voorstellen dat de mediation gestaakt wordt.

Aantal en Frequentie van Sessies?

Oplossingsgerichte mediation is kortdurend van aard.
Alhoewel het voor aanvang van de mediation niet valt te voorspellen
hoeveel sessies het neemt om uw geschil op te lossen, leert de ervaring
dat het ongeveer drie tot vijf sessies van ongeveer anderhalf uur neemt
om een geschil op te lossen.

De frequentie van de sessies wordt in onderling overleg bepaald.
Dit kan variëren van bijvoorbeeld wekelijks tot eens in de drie maanden.

Belangrijke Uitgangspunten

Bij mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en geheimhouding.

  • Vrijwilligheid. Mediation vindt op basis van vrijwilligheid plaats. Behalve dat iedereen zelf besluit of hij/zij aan een mediationtraject wil deelnemen, staat het iedereen vrij om op elk gewenst moment de mediation te beëindigen.
  • Geheimhouding. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken en is vastgelegd in de mediationovereenkomst, de gespreksverslagen en de vaststellingsovereenkomst, is vertrouwelijk. De geheimhoudingsplicht geldt voor alle betrokkenen (inclusief eventuele ingeschakelde derden) en de mediator.

Verloop

Tijdens het eerste gesprek worden de regels en de voorwaarden van de mediation besproken en vastgesteld waar het conflict over gaat.
Vervolgens worden deze aspecten in een mediationovereenkomst vastgelegd.
Deze overeenkomst wordt door de mediator en de betrokkenen ondertekend.

De mediationovereenkomst vormt de basis voor de mediation.
Zodra de betrokkenen het eens zijn over wat zij in plaats van het conflict willen en
hoe elkeen te werk zal gaan om de gemeenschappelijk geformuleerde oplossing te bereiken, worden deze afspraken in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.
De vaststellingsovereenkomst wordt alleen door de betrokkenen ondertekend en
is bindend voor hen.

GrijsArrowDown_zonder_lijn

Juridisch Advies | Trainingen

Contact